Yhdistyksen säännöt

Seura

Alla olevat säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustamiskokouksessa 25.10.2020. Säännöt on luettavissa myös PDF-muodossa tästä.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Merenlahden Lepatus ry ja sen kotipaikka on Taipalsaari.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää frisbeegolfharrastusta Merenlahden kylällä Taipalsaarella sekä kohottaa jäsenkuntansa fyysistä kuntoa ja terveyttä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • toimeenpanee kilpailuja,

 • ylläpitää Merenlahden frisbeegolfrataa,

 • järjestää jäsentapaamisia ja talkoita,

 • tekee yhteistyötä läheisten frisbeegolfseurojen ja muiden frisbeegolfiin liittyvien yhdistysten kanssa,

 • vaikuttaa Taipalsaaren ja Lappeenrannan alueella ehdotuksin ja kannanotoin sekä

 • ylläpitää yhdistyksensä sosiaalisen median sivustoja.


Yhdistyksen toiminnan tavoitteena ei ole taloudellisen edun saavuttaminen. Jos toiminnasta kertyy taloudellista voittoa, on se käytettävä yhdistyksen toiminnan tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa, järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta. Hallitsemiaan kilpailu- ja harrastusvälineitä yhdistys voi välittää voittoa tavoittelematta jäsenilleen.


3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.


4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen vuosikokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Mikäli jäsen ei ole maksanut vuotuista erääntynyttä jäsenmaksuaan kahden kuukauden kuluttua erääntymisestä, jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenryhmiä on kaksi (2): varsinaiset jäsenet sekä kannatusjäsenet. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.


6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kahdesta (2) enintään viiteen (5) muuta varsinaista jäsentä sekä enintään kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja.


8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.


9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen. Yhdistyksen vuosikokous pidetään syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.


10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä sähköpostilla ja julkaisemalla kokouskutsu hallituksen sosiaalisen median sivustoilla sekä virallisella ilmoitustaululla, joka sijaitsee Orjainniementien ja Merenlahdentien risteyksessä.


11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus,

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,

 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

 • hyväksytään kokouksen työjärjestys,

 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto,

 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,

 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle,

 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet,

 • valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja näille varahenkilöt sekä

 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.